Тэг: Шлюбний контракт

Оформити шлюбний контракт

Шлюбний договір - це зручний цивілізований спосіб закріпити правовий режим майна подружжя. Шлюбний договір можна оформити у нотаріуса.

Оформлення шлюбного договору в нашій конторі від однієї години. Ціну оформлення Ви можете уточнити у нотаріуса по телефону. Ціна оформлення доступна - може залежати від складності документа, а також від часу необхідного на консультацію, підготування та оформлення.

Для отримання консультації або нотаріального оформлення шлюбного договору в Києві запишіться по телефону на зручний час.

Шлюбний договір можуть укласти між собою як особи, які тільки збираються вступати в шлюб, так і подружжя, яке вже перебувають у шлюбі. У нотаріуса Ви можете ознайомитися зі зразками шлюбних договорів, обрати контракт, який підходить Вам, додати в нього необхідні вам умови.

Необхідні документи:
1) Паспорти, ідентифікаційні номери.
2) Свідоцтво про шлюб (якщо Ви вже перебуваєте в шлюбі, якщо ви тільки подали заяву на реєстрацію шлюбу цей документ не потрібен)


Найбільш поширена умова шлюбного договору - "майно, придбане на ім'я чоловіка або дружини (після укладення шлюбного договору) є його особистою власністю і не може ділитися".


Точна ціна може визначена після вивчення оригіналів наявних документів та з`ясування іншої необхідної інформації.

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

(приклад)


Місто Київ, ____________дві тисячі____________року.

Ми, гр. _____________________, _______року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________ зареєстроване місце проживання: __________________________, (далі за текстом «Чоловік»), та

Громадянка _______________, ___________року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, зареєстроване місце проживання: __________________________, (далі за текстом «Дружина»), в подальшому разом іменовані «Подружжя», перебуваємо у зареєстрованому шлюбі (Свідоцтво про укладення шлюбу _________, видане Відділом ЗАГС по __________ Міністерства юстиції ________________________ ______року), керуючись статтями 92–102 Сімейного кодексу України, попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором, уклали цей Шлюбний договір про таке: 1. Цим Шлюбним   договором   регулюються  майнові  відносини  між нами Подружжям, визначаються наші майнові права та обов'язки, дія договору поширюється на будь-яке майно (рухоме та нерухоме), майнові права та грошові кошти.
 2. Майно, набуте у власність кожним з нас до укладання шлюбу, є особистим майном власника цього майна.
 3. Майно набуте під час шлюбу в дар або в спадщину, є особистою власністю того з подружжя, ким воно успадковане чи кому подаровано.
 4. Майно, яке підлягає державній реєстрації (нерухоме майно, транспортні засоби, тощо), придбане на підставі договорів, а також особисті банківські рахунки є особистою власністю того з подружжя, на кого воно оформлене.
 5. Приміщення №_____(_________________________) в будинку №______ по вулиці___________в ____, яке набуте Дружиною є її особистою приватною власністю.
 6. Згода іншого з подружжя на розпорядження майном придбаним на ім’я іншого подружжя не потрібна, цим договором сторони засвідчують про взаємну згоду на укладення будь-яких договорів, в тому числі нотаріально посвідчених, щодо розпорядження майном придбаним на ім’я кожного з них. Положення шлюбного договору діють і у випадку розірвання шлюбу.
 7. В разі створення одним з нас, під час шлюбу, господарських підприємств, товариств, вони належать засновнику на праві особистої власності. Корпоративні права, акції, інші цінні папери, дивіденди та компенсації, вважаються особистою приватною власністю того з подружжя, на кого вони будуть оформлені.
 8. Якщо майно, яке за цим шлюбним Договором вважається особистою власністю Чоловіка чи Дружини, буде обміняне на інше майно, новопридбане майно також буде вважатися особистою власністю відповідно Чоловіка чи Дружини.
 9. Сторони зобов’язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, ужити всіх необхідних заходів щодо охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, установлених даним договором.
 10. Шлюбний  договір  може  бути скасовано або  змінено подружжям. Угода про 
  зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується.
 11. Будь-які інші питання, не врегульовані цим шлюбним договором, що стосуватимуться майнових відносин Подружжя, визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та будуть пов’язані з реалізацією договору, будуть вирішуватися нами відповідно до вимог Сімейного кодексу України. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуватимуться в судовому порядку. У такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
 12. Цей шлюбний договір набирає чинності після його нотаріального посвідчення.
 13. Витрати на нотаріальне оформлення цього шлюбного договору Подружжя несе спільно.
 14. Шлюбний договір укладено в трьох примірниках, один з яких призначено для зберігання у справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а два інші — для сторін за договором (по одному примірнику кожному з учасників правочину).
 15. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину, у тому числі, але не обмежуючись статтями 203-205, 209, 213, 215–236, 319 Цивільного кодексу України, статтями 57–74, 92–103 Сімейного кодексу України, нам, учасникам правочину, нотаріусом роз’яснено та зрозуміло.